Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο Όμιλος IOKAL εστιάζει στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του και στη βελτίωση των επιδόσεών του στη βάση των τριών πυλώνων: της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών έως το 2030, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κυριότερων προκλήσεων της ανθρωπότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η φτώχεια, η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η ισότητα των φύλων, η πείνα, η παροχή εκπαίδευσης κλπ. Ο Όμιλος IOKAL δεσμεύεται μακροπρόθεσμα να συνεισφέρει στην επίτευξη των παγκόσμιων αυτών στόχων, μέσα από την λήψη σχετικών αποφάσεων και εφαρμογή αντίστοιχων δράσεων.

Image

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο Όμιλος IOKAL εστιάζει στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του και στη βελτίωση των επιδόσεών του στη βάση των τριών πυλώνων: της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών έως το 2030, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κυριότερων προκλήσεων της ανθρωπότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η φτώχεια, η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η ισότητα των φύλων, η πείνα, η παροχή εκπαίδευσης κλπ. Ο Όμιλος IOKAL δεσμεύεται μακροπρόθεσμα να συνεισφέρει στην επίτευξη των παγκόσμιων αυτών στόχων, μέσα από την λήψη σχετικών αποφάσεων και εφαρμογή αντίστοιχων δράσεων.

Image

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Ο Όμιλος IOKAL αναγνωρίζει τη σημασία της κοινωνικής συνεισφοράς, ιδιαίτερα στην τοπική κοινωνία όπου δραστηριοποιείται με στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών. Η σημασία της κοινωνικής υπευθυνότητας για τον Όμιλο IOKAL δεν είναι μόνο οι χορηγίες και η υποστήριξη κοινωνικών ομάδων, αλλά o τρόπος με τον οποίο η επιχειρηματική δραστηριότητα του επιδρά στο τοπικό και ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην υποστήριξη και ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας ο Όμιλος IOKAL εντάσσει στο ανθρώπινο δυναμικό του ανθρώπους από τις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται σε Κεφαλονιά, Μάνδρα και Καβάλα. Στη φιλοσοφία αυτή γίνεται και η συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές και συνεργάτες στον τομέα των Ά υλών, των μεταφορών κλπ.

Πρωταρχικούς στόχους του Ομίλου IOKAL αποτελούν τα μηδενικά ατυχήματα και η καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας στην εργασία. Ο Όμιλος IOKAL ενισχύει το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον διαθέτοντας συνεχώς όλους τους απαιτούμενους πόρους για την ασφάλεια, υλοποιώντας προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης των εργαζομένων, διενεργώντας παράλληλα εσωτερικούς ελέγχους τήρησης των κανόνων ασφαλείας.

Ο Όμιλος IOKAL πιστεύει στη σημασία της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό κάθε χρόνο υλοποιείται πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων με σκοπό την εξέλιξη των τους τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο.

Ο Όμιλος IOKAL θεωρεί ότι το μέλλον βρίσκεται στους νέους ανθρώπους και για αυτό φροντίζει να τους φέρνει κοντά του. Κάθε χρόνο οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου IOKAL φιλοξενούν μαθητές και φοιτητές με σκοπό τη γνωριμία τους με τον κόσμο του ανθρακικού ασβεστίου. Επίσης τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος IOKAL σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα απασχολεί φοιτητές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης, δίνοντας τους την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις τους και να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Ο Όμιλος IOKAL κάνοντας πράξη την κοινωνική του ευαισθησία στηρίζει με διάφορες δράσεις του τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ενώ μέσω προγράμματος χορηγιών υποστηρίζει τοπικούς κοινωνικούς φορείς, αθλητικούς συλλόγους και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Όμιλος IOKAL εστιάζει στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του και στη βελτίωση των επιδόσεών του στη βάση των τριών πυλώνων: της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών έως το 2030, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κυριότερων προκλήσεων της ανθρωπότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η φτώχεια, η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η ισότητα των φύλων, η πείνα, η παροχή εκπαίδευσης κλπ. Ο Όμιλος IOKAL δεσμεύεται μακροπρόθεσμα να συνεισφέρει στην επίτευξη των παγκόσμιων αυτών στόχων, μέσα από την λήψη σχετικών αποφάσεων και εφαρμογή αντίστοιχων δράσεων.

A. Περιβαλλοντική διαχείριση & Κυκλική οικονομία

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του επιχειρηματικού μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου IOKAL. Στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητές του Ομίλου είναι όσο το δυνατό πιο αποδοτικές με όσο το δυνατόν λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η ηχορύπανση, η εκπομπή σκόνης και η δημιουργία αποβλήτων.

Η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός των παραγωγικών μονάδων του Ομίλου IOKAL, στηρίζονται α) στην όσο το δυνατόν πιο αθόρυβη λειτουργία τους με χρήση κορυφαίων ηχομονωτικών πάνελ και εγκατάσταση ειδικών σιγαστήρων και β) στην μηδαμινή εκπομπή σκόνης με τοποθέτηση σακκόφιλτρων με αυτοματοποιημένο σύστημα καθαρισμού με παλμούς πεπιεσμένου αέρα. Κατά την επεξεργασία του ανθρακικού ασβεστίου δεν εκλύονται CO2 και άλλοι αέριοι ρύποι, εφόσον τα εργοστάσια του Ομίλου IOKAL λειτουργούν αποκλειστικά με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου IOKAL εφαρμόζονται διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση, καταγραφή και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του. Προς αυτή την κατεύθυνση ο Όμιλος IOKAL εφαρμόζει σχέδια δράσης για εξοικονόμηση ενέργειας (όπως χρήση λαμπτήρων led) και προγράμματα ανακύκλωσης με εγκεκριμένους φορείς για:
  • τις μπαταρίες των οχημάτων
  • τις ηλεκτρικές συσκευές
  • τα φωτιστικά και τους λαμπτήρες
  • τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων
  • τα ελαστικά των οχημάτων
  • τα παλαιά οχήματα και σκραπ μετάλλων
Ακολουθώντας την προσέγγιση: πρόληψη > ελαχιστοποίηση > επαναχρησιμοποίηση > ανακύκλωση > ανάκτηση ο Όμιλος IOKAL ελαχιστοποιεί τα απόβλητα των ειδών συσκευασίας του (χαρτί, πλαστικό και ξύλο), εφαρμόζοντας πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας τόσο με τους πελάτες όσο και με τους προμηθευτές.
Image

Β. Εξόρυξη & Περιβάλλον

Η νεοϊδρυθείσα εταιρία ΚΑΡΜΠΟΚΑΛ ΑΕ (2013), μέλος του ομίλου IOKAL,  δραστηριοποιείται στην Καβάλα στην παραγωγή και επεξεργασία προϊόντων κρυσταλλικού ανθρακικού ασβεστίου. Η πρώτη ύλη για το εργοστάσιο προέρχεται 100% από τα στερεά απόβλητα εξόρυξης του λευκού μαρμάρου της ευρύτερης περιοχής (ξωφάρια και λατύπες από τα οποία δεν μπορούν να προκύψουν όγκοι μαρμάρου), τα οποία αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για τα υφιστάμενα λατομεία καθώς δεν υπάρχουν τόποι και τρόποι απόθεσής τους. Η ΚΑΡΜΠΟΚΑΛ αξιοποιεί τα απορρίμματα αυτά παράγοντας προϊόντα προστιθέμενης αξίας, επιλύοντας παράλληλα ένα χρόνιο περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής. 

Εικόνες 1 & 2: Άποψη των αμπελώνων της ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ. Στο βάθος οι εγκαταστάσεις της εταιρίας και μέρος του λατομείου ανθρακικού ασβεστίου. Χαρακτηριστικό της φωτογραφίας το ασβεστολιθικό έδαφος στο οποίο ευδοκιμούν τα αμπέλια.

Εικόνες 3 & 4: Άποψη των αμπελώνων της ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ. Στο βάθος σε υψόμετρο 100 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Η αύρα της θάλασσας και οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην Κεφαλονιά προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στα κρασιά. 

Γ. Πρότυπη αξιοποίηση των αποριμμάτων των λατομείων μαρμάρου

Η νεοϊδρυθείσα εταιρία ΚΑΡΜΠΟΚΑΛ ΑΕ (2013), μέλος του ομίλου IOKAL,  δραστηριοποιείται στην Καβάλα στην παραγωγή και επεξεργασία προϊόντων κρυσταλλικού ανθρακικού ασβεστίου. Η πρώτη ύλη για το εργοστάσιο προέρχεται 100% από τα στερεά απόβλητα εξόρυξης του λευκού μαρμάρου της ευρύτερης περιοχής (ξωφάρια και λατύπες από τα οποία δεν μπορούν να προκύψουν όγκοι μαρμάρου), τα οποία αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για τα υφιστάμενα λατομεία καθώς δεν υπάρχουν τόποι και τρόποι απόθεσής τους. Η ΚΑΡΜΠΟΚΑΛ αξιοποιεί τα απορρίμματα αυτά παράγοντας προϊόντα προστιθέμενης αξίας, επιλύοντας παράλληλα ένα χρόνιο περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής. 

Εικόνες 5 & 6: Αποτεθειμένα στερεά απόβλητα προερχόμενα από εξόρυξη και κοπή μαρμάρου.

Εικόνες 7 & 8: Άποψη των εγκαταστάσεων της ΚΑΡΜΠΟΚΑΛ στην Καβάλα, όπου γίνεται η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των στερεών αποβλήτων των λατομείων μαρμάρου της ευρύτερης περιοχής.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER
IOKAL GROUPIOKAL